สถิติข้อมูลการค้นหา

จาก
ถึง
bank1

ฐานข้อมูลหน่วยงานห้องสมุด

0 ครั้ง
bank1

ข้อมูลทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

0 ครั้ง

กลไกของสำนักงาน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการบริการที่เป็นหัวใจหลักอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Finance) ด้านกลยุทธ์ (Intelligence) และด้านการพัฒนาเครือข่าย (Networking) โดยมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริการแต่ละด้านดังนี้

F ด้านการเงิน (Finance)
I ด้านกลยุทธ์ (Intelligence)
N ด้านการพัฒนาเครือข่าย (Networking)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการบริการที่เป็นหัวใจหลักอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน (Finance) ด้านกลยุทธ์ (Intelligence) และด้านการพัฒนาเครือข่าย (Networking) โดยมีแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การบริการแต่ละด้านดังนี้

ผู้สนับสนุน

หน่วยงานพันธมิตร

ความรู้ งานวิจัย และสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ข้อมูลและเงินสนับสนุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม
เครือข่ายอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพื่อควบคุมผลกระทบการดำเนินธุรกิจ
ข้อมูลเพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์